Всичко за ДДС

  • Освен задължителна регистрация за ДДС при достигане на облагаем оборот има и други оснавания за задължителна регистрация за ДДС. Основните са: 1. Регистрация при извършване на еднородна дейност в един обект При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица [...]

  • Ревизията е контролно производство, осъществявано от органите по приходите на Националната агенция за приходите /НАП/ за установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на задължените лица или установяване на отговорност за задължения на трети лица.Ревизията протича през няколко етапа – възлагане, извършване и приключване. Ревизионното производство се [...]

  • Съгласно чл. 124 ал. 1 от ЗДДС регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри: 1. дневник за покупките;2. дневник за продажбите. Съгласно чл. 124 ал. 6 от ЗДДС Видът, съдържанието и изискванията към регистрите по този член, както и редът и начинът на отразяването на документите в [...]

  • Съгласно чл. 106 ал. 2 от ЗДДС регистрацията по ЗДДС се прекратява: 1. по инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за дерегистрация - задължителна или по избор; 2. по инициатива на органа по приходите, когато: а) е установил основание за задължителна дерегистрация; б) е налице обстоятелство по чл. [...]

  • Съгласно чл. 113 ал. 4 от ЗДДС фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.Съгласно чл. 113 ал. 5 от ЗДДС [...]

  • Регистрираното по ЗДДС лице подава справка-декларация и всички съпътстващи документи (отчетни регистри - дневник за продажбите и дневник за покупките и/или VIES-декларация), ежемесечно, до 14 число на месеца, следващ месеца (данъчния период) за който се отнася декларацията. Не е предвидена възможност за удължаване на срока за подаване. Данъкът се [...]

  • Регистрираното по ЗДДС лице подава справка-декларация и всички съпътстващи документи (отчетни регистри - дневник за продажбите и дневник за покупките и/или VIES-декларация), ежемесечно, до 14 число на месеца, следващ месеца (данъчния период) за който се отнася декларацията. Не е предвидена възможност за удължаване на срока за подаване. Данъкът се [...]

  • ДДС калкулатор е малка програма, обикновено достъпна онлайн, за изчисляване на различни параметри, свързани с ДДС. Основните понятия са: данъчна основа /ДО/, лв. ставка на ДДС /стДДС/, % размер на ДДС /ДДС/, лв. обща сума /ОС/, лв. Основното равенство е: ОС=ДО+ДДС ДДС калкулатора решава следните основни задачи: Как да [...]

  • Според онлайн речника на БАН думата “бакшиш” има следните значения: обикновено неголяма сума, която се дава за направена услуга над онова, което се заплаща редовно; дар, подарък; награда. Даването на бакшиши се разглежда като обичай. В България няма установен ред, при какви условия, на кой, колко и за какво [...]

  • Текстът на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС указва, че регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за [...]

ДДС Калкулатори